Nabór nauczycieli do projektu Małopolskie Talenty – gimnazjum – Powiat Wielicki

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w  Wieliczce  ogłasza nabór  nauczycieli w celu  realizacji zajęć z uczniami zdolnymi w ramach Projektu „Małopolskie Talenty – gimnazjum – Powiat Wielicki”.

Celem Projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów a konkretnie podniesienie u uczniów i uczennic 10 gimnazjów oraz szkół podstawowych (klasy VII i VIII) z terenu Powiatu Wielickiego, zakwalifikowanych jako zdolnych i szczególnie zdolnych, poprzez zrealizowanie zajęć metodą projektu w ramach Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych przy wsparciu projektu koordynacyjnego w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych dla II etapu edukacyjnego (gimnazja i szkoły podstawowe klasy VII i VIII) na terenie Powiatu Wielickiego, w którym będą realizowane zajęcia dla uczniów i uczennic według programów zajęć pozaszkolnych przekazanych przez realizatora projektu koordynacyjnego w celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów zdolnych.

W CWUZ realizowane będą zajęcia:

  • kompetencji ponadprzedmiotowych: (społeczne i uczenie się – łącznie 20 godz. w roku dla każdej grupy).
  • 4 kompetencji przedmiotowych: (60 godz. w roku dla 1 kompetencji)

– matematyczno-przyrodnicze,
– język angielski,
– informatyczne,
– przedsiębiorczość

Kandydat do realizacji przedmiotowych zajęć musi być:

  1. czynnym nauczycielem,
  2. pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa małopolskiego,
  3. dla realizacji zajęć w CWUZ z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych – posiadać kwalifikacje do nauczania przedmiotu, adekwatnie do obszaru zajęć w CWUZ, tj: języka angielskiego, matematyki, informatyki/technologii, informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie (WOS),
  4. dla realizacji zajęć w CWUZ z zakresu kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych – posiadać kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego lub być psychologami/pedagogami zatrudnionymi w szkołach,
  5. nauczyciele, za wyjątkiem nauczycieli o których mowa w pkt. 7, będą musieli ukończyć bezpłatne warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć w CWUZ, które zostaną zorganizowane przez realizatora projektu koordynacyjnego i uzyskać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, a następnie na etapie realizacji zajęć w CWUZ poddać się procesowi certyfikacji prowadzonej przez realizatora projektu koordynacyjnego,
  6. nauczyciele, którzy ukończyli szkolenia organizowane w projekcie DiAMEnT, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych: Jak pracować z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych? (w roku 2010) lub: Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych organizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych? (w roku 2014), przed rozpoczęciem realizacji zajęć będą musieli ukończyć bezpłatne warsztaty aktualizujące wiedzę i umiejętności na potrzeby prowadzenia zajęć w CWUZ i uzyskać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, a następnie na etapie realizacji zajęć w CWUZ poddać się procesowi certyfikacji prowadzonej przez realizatora projektu koordynacyjnego,
  1. nauczyciele, którzy prowadzili modelowe zajęcia otwarte w CWUZ na etapie upowszechniania w projekcie DIAMEnT w roku szkolnym 2013/2014 i otrzymali rekomendacje MCDN wydaną na podstawie przeprowadzonych zajęć w projekcie DiAMEnT przed rozpoczęciem realizacji zajęć nie mają obowiązku uczestnictwa w warsztatach przygotowujących lub aktualizujących. Nauczyciele ci mają natomiast obowiązek , na etapie realizacji zajęć w CWUZ poddania się procesowi certyfikacji prowadzonej przez realizatora projektu koordynacyjnego.

Zatrudnienie oraz wynagrodzenie za świadczoną pracę będzie regulowane zgodnie  z art. 35 a Karty Nauczyciela.

Zgłoszenia prosimy składać drogą mailową w terminie do 15 września br.  na adres lo@powiatwielicki.pl

Formularz zgłoszeniowy