Misja szkoły

Jesteśmy szkołą środowiskową, przyjazną dla każdego ucznia. Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania dostosowując wymagania do możliwości i zdolności jednostki. Mając na uwadze rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne społeczeństwa lokalnego stwarzamy możliwości wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Szczególną opieką otaczamy młodzież wywodzącą się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, pochodzącą z różnych grup dyspanseryjnych, a nawet młodzież z dysfunkcjami w tym młodzież niepełnosprawną. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka.

Wizja szkoły

I KSZTAŁCENIE

 • Stosujemy aktywizujące metody nauczania
 • Wykorzystujemy technologię informacyjną
 • Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi
 • Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności
 • Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów
 • Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne
 • Stosujemy korelację międzyprzedmiotową
 • Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki przez ( testy diagnostyczne, egzaminy maturalne, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte, wyniki egzaminów na uczelnie wyższe).

II WYCHOWANIE I OPIEKA

 • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi
 • Wdrażamy programy profilaktyczne
 • Stosujemy zasadę indywidualizacji procesu nauczania
 • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów
 • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej

III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych
 • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego i WDN
 • Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego
 • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły
 • Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie