1. AGH – egzamin pisemny i ustny z przedmiotu, który jest podstawowym kryterium kwalifikacji na dany wydział AGH
z matematyki na Wydziały:
– Górnictwa i Geoinżynierii
– Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (wariant dodatkowego pytania – rozszerzony)
– Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
– Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
– Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
a) Górnictwo i Geologia – wariant dodatkowego pytania – rozszerzony
b) Inżynieria Środowiska – wariant dodatkowego pytania – rozszerzony
– Wiertnictwa, Nafty i gazu
– Zarządzania – (dodatkowy warunek – kandydaci muszą mieć co najmniej    ocenę bardzo dobrą z nowożytnego języka obcego)
– z matematyki lub fizyki na Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
z matematyki lub fizyki lub chemii, na Wydziały:
– Metalurgii i Inżynierii Środowiska
– Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
– Odlewnictwa
– Metali Nieżelaznych
– Paliw i Energii

2. Politechnika Krakowska
– Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego (na zasadach podanych w § 12)
– Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (na zasadach podanych w § 12)
– Wydział Inżynierii Lądowej (na zasadach podanych w § 12)
– Wydział Inżynierii Środowiska
– Wydział Mechaniczny

3. Akademia Rolnicza
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

kierunek: Zootechnika
specjalność: Hodowla zwierząt, Biologia rozrodu zwierząt

kierunek: Rybactwo
specjalność: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wykładach na krakowskich wyższych uczelniach:
– AGH
– Politechnika Krakowska
– Uniwersytet Jagielloński

Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach dających możliwość zdobycia indeksu na wyższe uczelnie.

W szkole działa Młodzieżowe Koło Ekologiczne „Zielony Liść” powołane na posiedzeniu zarządu Małopolskiego Okręgu PKE w dniu 1 lutego 2001 roku.
W ramach działalności Koła raz w miesiącu odbywają się spotkania, na których prezentowane są wykłady przez pracowników wyższych uczelni. Organizowane są również wycieczki terenowe i wyjazdy na uczelnie wyższe.

Zainteresowanych studiowaniem na krakowskich uczelniach odsyłamy na strony www: