W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające:

 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu
  o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 72 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
 2. celujący – 18 punktów
 3. bardzo dobry – 17 punktów
 4. dobry – 14 punktów
 5. dostateczny – 8 punktów
 6. dopuszczający – 2 punkty

 2a. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny końcowe ze świadectwa gimnazjalnego będą podlegać punktowaniu w danej klasie w procesie rekrutacji:

 

Lp. Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym Oceny podlegające punktacji ze wskazanych zajęć edukacyjnych
1 matematyka, geografia j. polski, matematyka, j. obcy wiodący w gimnazjum, geografia
2 matematyka, fizyka j. polski, matematyka, j. obcy wiodący w gimnazjum, fizyka
3 biologia, chemia j. polski, matematyka, biologia, chemia
4 biologia, geografia j. polski, matematyka, biologia, geografia
5 j. polski, historia j. polski, matematyka, j. obcy wiodący w gimnazjum, historia
 6 j. polski, biologia j. polski, matematyka, j. obcy wiodący w gimnazjum, biologia

 

 1. Przeliczanie punktów za szczególne osiągnięcia:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, oraz zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 iart.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wpkt1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art.20f ust.2 pkt4 lit.b, art.20h ust.6 pkt5 lit.b, art.20i ust.2 pkt4 lit.b iart.20j ust.2 pkt5 lit.b ustawy o systemie oświaty, przyznaje się 3 punkty.